expertum GmbH

KFZ Mechatroniker (m/w/d) / Mechanik samochodowy

expertum GmbH

Berlin
Handwerk, gewerblich technische Berufe
Vollzeit

KFZ Mechatroniker (m/w/d) / Mechanik samochodowy Aus der Industrie. Für die Industrie. Unser Leitbild fußt auf unserer umfassenden Erfahrung im europäischen Arbeitsmarkt. Nicht nur deshalb vertrauen namhafte und zukunftsstarke Industrieunternehmen seit über 35 Jahren Jahren auf die Lösungen der expertum Gruppe an über 45 Standorten in Deutschland, Österreich und Belgien. Wir wollen den Personaldienstleistungssektor revolutionieren und als Vermittler zwischen den Welten zusammenbringen, was zusammen gehört qualifizierte Kandidaten und attraktive Jobs bei wertschätzenden Kunden. TWOJE MIEJSCE PRACY Szukasz pracy jako Mechanik Samochodowy z wynagrodzeniem do 4000€ brutto? Expertum to firma, która pomaga wykwalifikowanym Mechanikom Samochodowym z Polski w podj?ciu wspólpracy z renomowanymi serwisami samochodowymi w Berlinie. Nasz klient, jeden z najwi?kszych serwisów samochodowych w ca?ych Niemczech poszukuje Mechanika do wspó?pracy w zespole specjalistów, dla których motoryzacja jest pasj?. To jedyny w swoim rodzaju zak?ad naprawy samochodów w Berlinie, oferuj?cy pe?ny zakres napraw oraz obs?ug? techniczn? wszystkich marek . Z expertum znajdziesz sta?? prac? w Berlinie jak Mechanik Samochodowy, a dzi?ki naszemu wsparciu b?dziesz mie? mo?liwo?? na podj?cie pracy, równe? bezpo?rednio u naszego klienta na czas nieokre?lony! Ju? teraz skontaktuj si? z nami, aby uzyska? wi?cej informacji! TWOJE MIEJSCE PRACY Sprawdzasz dzia?anie pojazdów oraz jego zespo?ów za pomoc? urz?dze? diagnostycznych Ustalasz i usuwasz usterki w zespo?ach i uk?adach pojazdów Dokonujesz wymiany p?ynów eksploatacyjnych pojazdów oraz sprawdzaszi ustawiasz zbie?no?? kó? pojazdu Wykonujesz prace demonta?owo-monta?owe oraz naprawiasz podzespo?y,w tym: silnik i skrzyni? biegów, sprz?g?o, uk?ad hamulcowy, kierowniczy oraz zawieszenie TWÓJ PROFIL Posiadasz wykszta?ecenie zawodowe jako Mechanik Samochodowy lub o podobnym kierunku Mile widziane, je?eli zdoby?e? ju? do?wiadczenie jako Mechanik samochodowy Dodatkowo potrafisz dogada? si? komunikatywnie w j?zyku niemieckim Zalet? by?oby równie? posiadanie prawa jazdy GWARANTUJEMY Pewne, sta?e zatrudnienie u lidera w bran?y samochodowej, o silnej pozycji finansowej, który gwarantuje du?? liczb? interesuj?cych projektów, w tym mo?liwo?? dokszta?cenia Twoich umiej?tno?ci Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie do 4000€ brutto w zale?no?ci od kwalifikacji i do?wiadczenia Dodatki do wy?ywienia i przejazdów oraz zorganizowane przez nas bezp?atne noclegi Niemiecki pakiet socjalny , w tym ubezpieczenie zdrowotne i uprawnienia emerytalne Punktualna wyp?ata wynagrodze? z mo?liwo?ci? zaliczek, p?atny urlop oraz dodatki wakacyjne i ?wi?teczne Konsekwentne przestrzeganie bezpiecze?stwa i higieny pracy we wszystkich aspektach oraz wysokiej jako?ci, nowoczesna odzie? robocza i optymalne ?rodki ochrony osobistej TWOJA APLIKACJA Je?eli szukasz solidnego pracodawcy z mo?liwo?cia rozwoju to naci?nij przycisk Online-Bewerbung, zostaw nam swoje dane kontaktowe, mile widziane równiez CV, a my skontaktujemy si? z Tob?! Mamy nadziej? ?e nied?ugo si? poznamy oraz cieszymy si? na to, aby mie? Ciebie w naszym zespole!

Pixel internal